Definisjon av lov og dets elementer

Verden er et land som trenger å opprettholde lov og rettferdighet, og dette er blitt uttalt i grunnloven fra 1945. Med lovens eksistens kan det bli et grunnleggende grunnlag for å regulere regjeringens drift og skape rettferdighet og orden i samfunnet. Hva er loven?

Definisjonen av lov er en samling regler som regulerer menneskelig atferd i samfunnet, og det er sanksjoner for overtredere. Lov har karakter av å tvinge, binde og regulere forhold mellom menneske og menneske, menneske-samfunn og samfunn-samfunn.

Hensikten med å etablere lov er å kunne skape godhet, garantere rettferdighet og orden i det sosiale livet. Lov kan også brukes som et verktøy for å skape orden for en gruppe nasjoner og gjelde for et bestemt område.

En mening antar at det juridiske systemet i verden ikke er et reelt rettssystem, men snarere en blanding av sedvanerett, europeisk lov og religiøs lov. Nederland har veldig stor innflytelse i prosessen med å lage nasjonale lover, fordi Nederland har kolonisert verden i veldig lang tid.

I tillegg til det er religiøs lov også veldig innflytelsesrik i verden fordi verden er et land som har stor innflytelse fra en religion, spesielt islam. Dette er tydelig som i lovene om ekteskap, slektskap og arv.

(Les også: Beskyttelse og rettshåndhevelse i verden)

I mellomtiden er sedvanerettens innflytelse på lover i verden fordi sedvanerett er en lov som har blitt overført fra generasjon til generasjon, slik at den indirekte vil påvirke innenlandsk lov i stor grad.

Juridiske elementer

Generelt kan juridiske elementer tolkes som alle ting som gjør loven dannet. Hvor det er fire lovelementer som må eksistere i en forståelse og formulering av en lov, nemlig:

1. Lov som en regulator for menneskelig atferd

I hovedsak ble lov opprettet for å regulere menneskelig atferd eller handlinger i det sosiale livet, som inneholder forskjellige kommandoer og forbud.

2. Loven er laget av reguleringsorganet

Juridiske forskrifter er etablert av autorisert institusjon eller organ. Så ikke hver person eller institusjon har rett og myndighet til å lage lovlige produkter, der bare et autorisert organ bestemt av avtale kan lage det. Et eksempel er straffeloven laget av en statlig offisiell institusjon, ikke av en privat part.

3. Loven er tvangsmessig

I dette tilfellet er alle forpliktet av loven til å overholde eksisterende regler uten unntak. Dette er hva som skiller loven fra andre normer som gjelder i samfunnet. Loven ser ikke på klasse, etnisitet eller rase.

4. Loven har strenge sanksjoner

Det siste elementet i et lovlig produkt er eksistensen av strenge sanksjoner. Disse sanksjonene er regulert i gjensidig avtalt lovgivning. Når folk bryter de etablerte reglene, vil de få avskrekkende sanksjoner som fengsel, bøter og til og med dødsstraff. For eksempel vil sanksjoner for trafikkbrudd bli billettert eller bøtelagt.