4 Datainnsamlingsteknikker innen samfunnsforskning

Sosial forskning utføres for å løse problemer ved hjelp av teorien og kunnskapen som er blitt lært. Forskning er også et krav for studenter før de fullfører studiene. Gjennom sosial forskning kreves det at vi bruker materialet som er studert på den virkelige verden og anerkjenner mønstre som forekommer i samfunnet. Når vi forsker på, må vi også identifisere de datainnsamlingsteknikkene som må gjøres.

Datainnsamlingsteknikker er metodene som brukes av forskere for å innhente data i feltet. I samfunnsforskning er det flere teknikker som ofte brukes, nemlig spørreskjemaer, litteraturstudie, intervjuer og observasjoner.

Spørreskjema

Et spørreskjema eller spørreskjema er en datainnsamlingsteknikk ved å stille spørsmål som skal besvares av respondentene, vanligvis skriftlig. Spørreskjemaet brukes når forskere vil vite oppfatningene eller vanene til en befolkning basert på respondenter. Det distribuerte spørreskjemaet må testes på forhånd for å finne ut om de oppgitte spørsmålene kan brukes som et gyldig og pålitelig måleinstrument. Spørreskjemaet kan være i form av et trykt eller elektronisk spørreskjema .

Litteraturanmeldelse

Datainnsamlingsteknikker som også er mye brukt er litteraturstudier. Biblioteksstudier samler inn relevante data fra bøker, vitenskapelige artikler, nyheter og andre troverdige kilder relatert til forskningstemaet.

(Les også: Social Research Methods: Definition and conditions)

Litteraturstudier kan styrke bakgrunnen for å forske og tillate oss å studere tidligere studier, slik at vi kan produsere nyere forskning.

Intervju

Intervjuer ble gjennomført ved hjelp av spørsmål og svar med respondenter eller informanter for å skaffe informasjon som er nødvendig for forskning. Intervjuer brukes til å samle informasjon eller subjektive oppfatninger fra informanter angående emnet som skal undersøkes. Tidligere forskere må forberede intervjuspørsmål på forhånd. I likhet med et spørreskjema, må intervjuspørsmål testes for deres evne slik at forskere kan få de nødvendige dataene.

Observasjon

Observasjon er en teknikk for å samle inn data gjennom direkte observasjon. Forskere gjør observasjoner på stedet av gjenstanden for forskning som skal observeres ved hjelp av sansene. Forskere er posisjonert som observatører eller utenforstående. Ved innsamling av data ved hjelp av observasjon kan forskere bruke notater eller opptak. Observasjon kan være deltakende, det vil si når forskeren blir med og utfører aktiviteter med gjenstand for observasjonen.